Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Komplexné ošetrenie strukovín proti burinám - doporučenie BASF

Hrach siaty je rastlina z čeľade bôbovitých, patrí k najstarším kultúrnym plodinám. Pravlasťou hrachu ako kultúrnej rastliny je stredná Ázia, odkiaľ sa rozšírila na východ do celej Ázie a na západ do Stredomoria. V Európe (starovekom Grécku a Ríme) bol hrach rozšírený už v 5. tisícročí pred n. l., v strednej Európe bol nájdený vo vykopávkach z mladšej doby kamennej. Po tisícročia sa hrach konzumoval ako typická strukovina. Semená hrachu sú dôležitým zdrojom bielkovin pre výživu ľudí aj zvierat. V priebehu posledných rokov sa ale na túto tradičnú plodinu v osevných postupoch zabúda, čo prináša negatívne aspekty vyplývajúce z nepravidelnej rotácie plodín.

Sója fazuľová je takisto jednou z najstarších kultúrnych rastlín. Pochádza z Číny, kde sa pestovala už v 11 storočí pred n.l. V Európe patrí medzi najkratšie pestované strukoviny, u nás sa začala pestovať asi pred 100 rokmi. Sója fazuľová je jednoročná strukovina, ktorá dosahuje výšku až jeden meter. Existuje niekoľko odrôd s čiernymi, zelenými alebo červenými bôbmi.

Agronomický a pestovateľský význam spočíva v jej priamom vplyve na reprodukciu pôdnej úrodnosti, obohatení pôdy biologicky fixovaným dusíkom, štrukturotvornom a protieróznom vplyve na pôdu, ktorý preukazne prispieva k trvalo udržateľnému hospodáreniu na pôde, ako aj ku komplexnej, racionálnej a biologickej intenzifikácii rastlinnej výroby.

Sója je veľmi citlivá na zaburinenie v priebehu celej vegetácie. Zaburinenosť pôdy patrí k najrizikovejším faktorom úspešného a udržateľného rozvoja pestovania sóje. Vysokú úrodu semena sóje môže dať len čistý porast, bez burín. Chemická ochrana tvorí významný podiel celkových nákladov na pestovanie sóje. Úspory je možné dosiahnuť voľbou správneho chemického prípravku podľa aktuálneho spektra a intenzity zaburinenia pôdy.

Najcitlivejšie obdobie na elimináciu burín v sóji je na začiatku vegetácie. Porasty sóje zaburiňujú ako rôzne dvojklíčnolistové buriny, vrátane ťažko ničiteľných, tak i rôzne burinné trávy. Buriny znižujú výšku a kvalitu produkcie, spôsobujú nerovnomerné dozrievanie porastu a zvyšujú zberové straty.

Systém ochrany sóje proti burinám sa dnes podstatne zmenil. Od agrotechnických spôsobov ničenia burín, počnúc vhodnou podmietkou po zbere predplodiny, kvalitnou jesennou orbou, cez predsejbovú kultiváciu, niekoľkonásobnú kultiváciu porastu počas vegetácie plečkovaním, ktorým sa prispôsobovala i organizácia porastu so sejbou do širších riadkov (0,45 m a viac), sa postupne s vývojom účinných herbicídov prechádza k výhradne chemickej ochrane.

V súčasnosti neexistuje herbicíd, ktorý by dokázal likvidovať celé spektrum burín vyskytujúcich sa v porastoch sóje počas celého vegetačného obdobia, preto je potrebné vybrať takú zostavu prípravkov, ktorá burinové spektrum pokrýva. Základom účinnej aplikácie herbicídov je jej cielenosť (aplikácia na buriny, ktoré sa vyskytujú na pozemku) a správne načasovanie, v čom hrajú veľký význam skúsenosti pestovateľa. V dnešnej dobe majú pestovatelia pre chemickú ochranu sóje k dispozícii viac účinných herbicídov, pričom ponuka a možnosť voľby diferencovaného termínu aplikácie umožňujú vhodný výber herbicídov pre efektívnu ochranu sóje proti burinám. Prednostne je potrebné klásť dôraz na kvalitnú preemergentnú aplikáciu doplnenú o včas vykonané postemergentné ošetrenie porastov v biologicky a vývojove optimálne stanovených štádiách ničenia burín. Pri aplikácii je vhodné a nutné použiť odporučené herbicídy a presne dodržiavať predpísané metodické podmienky, ktoré stanovujú dávku, dobu a spôsob použitia, resp. i prípadné obmedzenia.

Spoločnosť BASF ponúka na riešenie zaburinenia v sóji a hrachu tieto osvedčené a najčastejšie používané prípravky :

1. Escort® Nový

2. Pulsar® 40

Escort® Nový je širokospektrálny herbicíd s dvojakým účinkom. Účinná látka imazamox pôsobí primárne cez listy (je nimi prijímaná a potom rozvádzaná do celej rastliny) a pendimethalin zabezpečuje reziduálny účinok cez pôdu. Citlivé vzchádzajúce buriny zasiahnuté prípravkom zastavujú rast, prestávajú konkurovať plodine a hynú. Pendimethalin je prijímaný hlavne koreňmi a zabezpečuje odumieranie burín krátko po ich vzídení. Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu, je tmavočervené sfarbenie alebo chloróza najmladších listov, ktoré postupne prechádza do nekróz a odumierania rastlín. Rýchlosť účinku závisí od druhu a rastovej fázy burín v dobe postreku, od teplotných a vlhkostných podmienok, od aplikačnej dávky. Pri nepriaznivých

podmienkach na rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť neskôr po aplikácii. Prípravok Escort® Nový je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom Escort Nový® môžu byť bez obmedzenia siate: slnečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelín a strukovín. Repku ozimnú je možné vysievať ako následnú plodinu najskôr 12 mesiacov po aplikácii.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu plodiny vrátane produktov množenia či negatívneho vplyvu na susedné plodiny.

Odporučenie k aplikácii v sóji a v hrachu :

Dávka 2,5 – 3,0 l Escort® Nový na hektár

V sóji musíme použivať tento prípravok len preemergentne (po zasiatí pred vzídením). Aplikácia po vzídení sóje je fytotoxická. Nižšiu dávku použivame pri slabšom zaburinení, vyššiu pri silnejšom či pri výskyte odolnejších burín. Dávka vody je 300 – 400 l/ha. Prípravok neúčinkuje na prerastené jednoročné a už zakorenené trváce buriny.

V hrachu môžeme prípravok aplikovať buď preemergentne alebo v skorej postemergentnej aplikácii po vzídení hrachu.

Pulsar® 40 je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, v ktorých prúdia živiny a asimiláty, a tak je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4 – 6 týždňov hynú.

Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá od druhu burín a ich rastovej fázy, od teplotných a vlhkostných podmienok a od dávky. Pri nepriaznivých podmienkach na rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť až neskôr po aplikácii.

Po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom Pulsar® 40 môžu byť bez obmedzenia vysievané plodiny: slnečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelín a strukovín. 12 mesiacov po aplikácii môže byť vysiata repka ozimná. Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu vrátane produktov množenia či negatívne vplyvy na susediace plodiny.

Odporučenie k aplikácii v sóji :

• Dávka 0,8 – 1,0 l Pulsar® 40 na hektár

Pulsar® 40 aplikujeme v štádiu 1 – 3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 13-14. Najlepší účinok dosiahnete ak budete ošetrovať v štádiu 1,0 – 1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín. Sója by nemala byť vyššia ako 5 cm.

V posledných rokoch pestovania sóje sa v určitých podmienkách prechádza na prípravky bez reziduálnej účinnosti na buriny čo nie je najlepším riešenim, pretože tieto prípravky ničia buriny len kontaktným spôsobom. Tým pádom sa na určitých plochách selektujú ťažko ničiteľné buriny napr. voškovník obyčajný, durman obyčajný, ľuľok čierny. Tieto buriny nielen že zvyšujú zaburinenosť ale aj vysoko znehodnocujú úrodu semena tejto plodiny.

Pulsar® 40 veľmi dobre účinkuje proti týmto burinám, lebo okamžite rieši vzídene rastlinky burín a zároveň reziduálnym spôsobom likviduje buriny vzchádzajúce neskôr.

Práve pre túto schopnosť likvidácie burín je Pulsar® 40 inteligentným, doteraz neprekonaným riešením v ochrane sóje proti burinám.

Upozornenie:

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Hore