Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Butisan® Max

herbicíd

Komplexný herbicídny prípravok na ošetrenie repky.

Selektívny herbicíd na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Benefity


  • výborný synergický efekt 3 účinných látok
  • flexibilná aplikácia – pre – až skoro postemergentne
  • vysoká selektivita voči pestovanej plodine
  • spoľahlivá účinnosť na jedno a dvojklíčnolistové buriny

Základné informácie

Názov Butisan® Max
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 100 g/l quinmerac, 200 g/l metazachlor, 200 g/l dimethenamid-p
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov. Pomerne zložitý spôsob jeho účinku zahŕňa narušenie mastných kyselín. Je prijímaný hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami rastlín. Po vzídení burín je prijímaný len čiastočne.

Dimethenamid-P tiež patrí do skupiny chloracetamidov. Je prijímaný predovšetkým cez koleoptyl a korene tráv a pri klíčení a vzchádzaní nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny.

Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín – typ auxinového herbicídu. Pôsobí ako systémový, pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Po prijatí látky je rast nadzemných i podzemných častí spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). V rastlinách dochádza takisto k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Najlepší účinok je po aplikácii na vlhkú pôdu pred vzídením burín, prípravok je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich odumretie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj vzídené buriny pri skorej postemergentnej aplikácii do fázy klíčnych listov burín. Prípravok najlepšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví pri neskorších zrážkach.

Prípravok Butisan Max je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Hore