Daxur®

Udrží rovnováhu mezi výbornou úrodou a prijateľnou cenou.

Fungíd Daxur® je zaregistrovaný v pšenici, jačmeni, raži a tritikale. Pokrýva svojou účinnosťou prakticky všetky listové choroby vrátane septoriózy a ramuláriovej škvrnitosti. Odporúčaná dávka je je 0,75 – 1,0 l/ha od začiatku predlžovania až po koniec metania (BBCH 30 - 49).

Fungicíd Daxur® obsahuje účinné látky Revysol® zo skupiny moderných isopropanol-azolov a kresoxim-methyl, ktorý patrí medzi najlepšie strobiluríny.

Daxur®

Udrží rovnováhu mezi výbornou úrodou a prijateľnou cenou.

Fungíd Daxur® je zaregistrovaný v pšenici, jačmeni, raži a tritikale. Pokrýva svojou účinnosťou prakticky všetky listové choroby vrátane septoriózy a ramuláriovej škvrnitosti. Odporúčaná dávka je je 0,75 – 1,0 l/ha od začiatku predlžovania až po koniec metania (BBCH 30 - 49).

Fungicíd Daxur® obsahuje účinné látky Revysol® zo skupiny moderných isopropanol-azolov a kresoxim-methyl, ktorý patrí medzi najlepšie strobiluríny.


Benefity

  • Širokospektrálny účinok – všestranné použitie
  • Extra dlhý účinok s technológiou zásobníkov kryštálikov
  • Účinný za všetkých podmienok

Detaily

Základné informácie

Názov Daxur®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 10 g/kg látka

Spôsob účinku

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu určený proti hubovým chorobám pšenice, jačmeňa, raže a tritikale.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 10 m spolu s 10 m ochranným pásom s rastlinným krytom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Daxur® je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania.

Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Širokospektrálny účinok – všestranné použitie

Kombinácia moderného isopronal-azolu Revysol® a strobilurínu kresoxim-methylu robí fungicíd Daxur® výnimočným oproti iným zástupcom zo skupiny fungicídov. Ideálnym termínom aplikácie je aj vzhľadom na extra dlhý účinok preventívny zásah pred výskytom chorôb. Daxur® účinkuje proti chorobám skorej sezóny aj proti chorobám objavujúcim sa neskôr..

Daxur® sa zloženim účinných látok radí medzi univerzálne fungicídy s možnosťou aplikácie už od začiatku predlžovania až do obdobia metania (BBCH 30 – 49). Pri porovnaní so štandardom prišlo po aplikácii fungicídu Daxur® k navýšeniu úrody a to 0,7 až 1,5 t/ha v závislosti na sledovanom aplikačnom termíne.

Moderné odrody obilnín majú vysoký úrodový potenciál. Čím dlhšie dokážeme ochrániť listovú plochu pred chorobami, tým bude úroda vyššia. Fungicíd Daxur® kombinuje obe účinné látky v SC formulácii a tým umožňuje vytvárať zásobníky kryštálikov, ktoré sú ukotvené na povrchu listov a stoniek. Z týchto zásobníkov sa účinné látky postupne uvoľňujú až sedem týžďňov po aplikácii a bránia tak uchyteniu a vyklíčeniu spór hubových patogénov.

Táto dlhodobá účinnosť bola sledovaná na špeciálne založenom pokuse v Českej republike. Počiatočná kuratívna účinnosť fungicídu Daxur® na septoriózu bola zrovnateľná so všetkými sledovanými štandardami na trhu (19 až 30 dní po aplikácii). Zhruba 40 dní po aplikácii už začal účinok štandardných fungicídov slabnúť, zatiaľ čo Daxur® zabezpečil účinnosť aj 49 dní po aplikácii, kedy bolo hodnotenie ukončené. Táto dlhodobá účinnosť sa prejavila aj neporovnatelne vyššou úrodou pšenice oproti štandardným fungicídom. Výsledky hodno´tenia účinnosti aj úrodu vidíte na priloženom grafe.

Počasie sa v posledných rokoch stáva čím ďalej tým menej predvídateľné. Preto je výhodou, aj je efekt aplikácie fungicídu a tým aj zvýšenie úrody, nezávislý na výkyvoch počasia. Daxur® je účinný aj za nízkych teplôt, a a zásobníky kryštálikov dobre odolávajú prípadným zrážkam krátko po aplikácii a preto si zachováva vysokú účinnosť a spoľahlivo chráni vaše obilniny.

Základné informácie

Názov Daxur®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 10 g/kg látka

Spôsob účinku

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu určený proti hubovým chorobám pšenice, jačmeňa, raže a tritikale.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 10 m spolu s 10 m ochranným pásom s rastlinným krytom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Daxur® je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania.

Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Širokospektrálny účinok – všestranné použitie

Kombinácia moderného isopronal-azolu Revysol® a strobilurínu kresoxim-methylu robí fungicíd Daxur® výnimočným oproti iným zástupcom zo skupiny fungicídov. Ideálnym termínom aplikácie je aj vzhľadom na extra dlhý účinok preventívny zásah pred výskytom chorôb. Daxur® účinkuje proti chorobám skorej sezóny aj proti chorobám objavujúcim sa neskôr..

Daxur® sa zloženim účinných látok radí medzi univerzálne fungicídy s možnosťou aplikácie už od začiatku predlžovania až do obdobia metania (BBCH 30 – 49). Pri porovnaní so štandardom prišlo po aplikácii fungicídu Daxur® k navýšeniu úrody a to 0,7 až 1,5 t/ha v závislosti na sledovanom aplikačnom termíne.

Moderné odrody obilnín majú vysoký úrodový potenciál. Čím dlhšie dokážeme ochrániť listovú plochu pred chorobami, tým bude úroda vyššia. Fungicíd Daxur® kombinuje obe účinné látky v SC formulácii a tým umožňuje vytvárať zásobníky kryštálikov, ktoré sú ukotvené na povrchu listov a stoniek. Z týchto zásobníkov sa účinné látky postupne uvoľňujú až sedem týžďňov po aplikácii a bránia tak uchyteniu a vyklíčeniu spór hubových patogénov.

Táto dlhodobá účinnosť bola sledovaná na špeciálne založenom pokuse v Českej republike. Počiatočná kuratívna účinnosť fungicídu Daxur® na septoriózu bola zrovnateľná so všetkými sledovanými štandardami na trhu (19 až 30 dní po aplikácii). Zhruba 40 dní po aplikácii už začal účinok štandardných fungicídov slabnúť, zatiaľ čo Daxur® zabezpečil účinnosť aj 49 dní po aplikácii, kedy bolo hodnotenie ukončené. Táto dlhodobá účinnosť sa prejavila aj neporovnatelne vyššou úrodou pšenice oproti štandardným fungicídom. Výsledky hodno´tenia účinnosti aj úrodu vidíte na priloženom grafe.

Počasie sa v posledných rokoch stáva čím ďalej tým menej predvídateľné. Preto je výhodou, aj je efekt aplikácie fungicídu a tým aj zvýšenie úrody, nezávislý na výkyvoch počasia. Daxur® je účinný aj za nízkych teplôt, a a zásobníky kryštálikov dobre odolávajú prípadným zrážkam krátko po aplikácii a preto si zachováva vysokú účinnosť a spoľahlivo chráni vaše obilniny.

Hore