Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Pozor na falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín

Používanie falšovaných a ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín škodí:

 • životnému prostrediu
 • Vašim peniazom
 • Vášmu zdraviu

Odporúčaný kontrolný zoznam pre oznamovanie informácií o prípadoch s falšovaním

Tento jednoduchý kontrolný zoznam bol vypracovaný s cieľom pomôcť nám uviesť do činnosti rôzne kontrolné orgány (pre prípravky, colné a policajné) po získaní informácie z trhu o nezákonnej činnosti s prípravkami.

Zoznam si môžete stiahnuť tu:

Zoznam pre oznamovanie informácií o prípadoch s falšovanými / nezákonnými prípravkami

STOP falšovaným a ilegálnym prípravkom na ochranu rastlín! Prečo sa my všetci musíme znepokojovať nad falšovanými a ilegálnymi prípravkami na ochranu rastlín?

Falšované a ilegálne prípravky poškodzujú nie len životné prostredie, ale aj Vaše peňaženky a v neposlednom rade aj zdravie Vás aj nás všetkých...

Otázky a odpovede

Pretože to prináša tieto výhody:

 • EKONOMICKÉ

nevypláchnutý obal môže obsahovať až 5 % prípravku na ochranu rastlín.

 • ZVYŠUJE SA HOSPODÁRNOSŤ

vyplachovanie obalov umožňuje využitie celého objemu prípravku na ochranu rastlín, čo sa prejaví na hospodárnosti jeho použitia.

 • BEZPEČNOSTNÉ

dobre vypláchnutý obal eliminuje riziko otráv.

 • CHRÁNI SA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

dobre vypláchnutý a do zberu odovzdaný obal neznečisťuje životné prostredie.

VYPLACHUJTE OBALY 3x

Lebo je to veľmi vyhľadávaný tovar, obdobne ako sú lieky, odevy či kozmetika. Falšované prípravky na ochranu rastlín obsahujú neznáme chemické látky. Výskum jednoznačne preukázal ich nežiaduce účinky.

 • ohrozenie života alebo zdravia ľudí
 • znečistenie životného prostredia
 • znehodnotenie pestovaných plodín

V konečnom dôsledku je to ohrozenie dôveryhodnosti poľnohospodárov, nimi dopestovaných rastlinných produktov a následne vyrábaných potravín.

Priemysel požaduje zvyšovanie povedomia širokej verejnosti ohľadom rizík spojených s falšovanými a ilegálnymi prípravkami na ochranu rastlín.

 • Uznesenie Rady z 25. 9. 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ÚV EU, číslo 2008/C 253/01);
 • Smernica EP a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov;
 • Zákon NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 • môžu poškodiť alebo zničiť ošetrovanú plodinu a tým poľnohospodárom spôsobiť hospodárske škody, alebo nemusia účinkovať
 • ich používanie sa môže spájať so zdravotnými rizikami pre obsluhu a poľnohospodára
 • ich používanie sa môže spájať so zdravotnými rizikami pre spotrebiteľov v dôsledku nepreskúmaných rezíduí v potravinách
 • ich používanie sa môže spájať s rizikami pre životné prostredie, pôdu, vodu alebo zvieratá
 • ich používanie porušuje práva k duševnému vlastníctvu, práva k ochranným známkam a zároveň znižuje dôveru k originálnym prípravkom na ochranu rastlín.

ZDROJ: J. Kotleba, SAOR

Hore