Zodpovedný prístup k zaobchádzaniu s prípravkami na ochranu rastlín

Slovenská i európska legislatíva udáva pravidlá nakladania s prípravkami na ochranu rastlín, vychádzajúce z medzinárodných predpisov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Tieto predpisy (Code of Conduct on the distribution and use of pesticides) sú rešpektované vyspelými štátmi sveta pri tvorbe národných legislatív. Určujú pravidlá, ktorými by sa mali riadiť vlády štátov, agrochemický priemysel a mimovládne organizácie preto, aby sa minimalizoval negatívny dopad používania pesticídov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Tieto pravidlá odrážajú trend integrovanej ochrany rastlín. Agrochemický priemysel by mal maximálne zohľadňovať vplyv účinných látok na životné prostredie. Účinné látky by preto mali byť rýchlo odbúrateľné, s minimálnym dopadom na necieľové organizmy. Štátny sektor by mal umožniť registrácia iba takých prípravkov, ktoré tieto požiadavky v čo najvyššej možnej miere napĺňajú. Rovnako by mal zaručiť preškolenie užívateľov pesticídov. Štandardy týchto medzinárodných predpisov Slovenská republika napĺňa.


Nemálo energie tejto téme venovala aj Slovenská asociácia na ochranu rastlín.

V rámci zodpovedného prístupu vydala SCPA aj príručku "Správne postupy pri zaobchádzaní s prípravkami na ochranu rastlín so zreteľom na ochranu čistoty vodných zdrojov." - príručku si môžete stiahnuť tu.

Hore