Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Duett® Top

fungicíd

Efektívne pôsobiaci fungicíd na ochranu obilnín proti širokému spektru chorôb.

Postrekový prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti listovým chorobám obilnín a s vedľajšou účinnosťou na klasové choroby.

Benefity


  • účinkuje na celý komplex chorôb listového aparátu obilnín
  • istota účinku, spoľahlivosť a priaznivá ekonomika použitia
  • mimoriadne vodný do systému dvoch ošetrení obilnín
  • špičková azolová zložka – epoxiconazole

Základné informácie

Názov Duett® Top
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 187 g/l epoxiconazole, 310 g/l thiophanate-methyl
Etiketa Duett-Top-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Duett-Top-KBU
Informácie z katalógu Duett-Top-katalog

Duett Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym , kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti múčnatke trávovej, hrdziam a septorióze na pšenici, rynchospóriovej škvrnitosti, múčnatke trávovej a hnedej škvrnitosti na jačmeni.

Thiophanate-methyl je fungicídnou látkou zo skupiny benzimidazolov, čo je skupina látok zasahujúca do tvorby mikrotobulí pri delení buniek. Je systémovou fungicídnou látkou s protektívnym a kuratívnym účinkom.

Epoxiconazole je fungicídnou látkou zo skupiny triazolov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhybujúcich biosyntézu ergosterolu. Je charakteristická systémovým účinkom a širokým spektrom účinku. Po aplikácii epoxiconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, jej funkciu blokuje, čo má za následok, že rast patogénu je ihneď a dlhodobo pozastavený. Epoxiconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie.

Prípravok Duett Top je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri vyšších teplotách a nižšej vzdušnej vlhkosti môže vplyvom pridaného hnojiva dôjsť k poškodeniu porastu. Odporúčanie pre aplikáciu DAM 390 (nízky tlak a veľké kvapky) nie sú v súlade s odporúčaním pre aplikáciu fungicídov (vysoký tlak a malé kvapky).

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
cerkosporióza 0,5 - 0,6 l Ošetrujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, maximálne 1x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody: 200-400 l/ha.Postrek nevykonávajte pri teplotách vyšších ako 22°C a pri možnosti dažďa do 2 hodín. max 1 x
hrdza repová 0,5 - 0,6 l Ošetrujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, maximálne 1x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody: 200-400 l/ha.Postrek nevykonávajte pri teplotách vyšších ako 22°C a pri možnosti dažďa do 2 hodín. max 1 x
múčnatka repová 0,5 - 0,6 l Ošetrujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, maximálne 1x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody: 200-400 l/ha.Postrek nevykonávajte pri teplotách vyšších ako 22°C a pri možnosti dažďa do 2 hodín. max 1 x
ramuláriová škvrnitosť 0,5 - 0,6 l Ošetrujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, maximálne 1x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody: 200-400 l/ha.Postrek nevykonávajte pri teplotách vyšších ako 22°C a pri možnosti dažďa do 2 hodín. max 1 x
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2 x za sezónu
hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2 x za sezónu
hrdza jačmenná 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2 x za sezónu
múčnatka trávová 0,6 l/ha Proti listovým chorobám sa prípravok Duett Top aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 31 – 59 (fáza 1. kolienka až koniec metania). Pri silnom a opakovanom napadnutí je potrebné ošetrenie zopakovať. Postrek nie je vhodné vykonávať pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Duett Top.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2x počas vegetačnej sezóny
hrdze 0,6 l/ha Proti listovým chorobám sa prípravok Duett Top aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 31 – 59 (fáza 1. kolienka až koniec metania). Pri silnom a opakovanom napadnutí je potrebné ošetrenie zopakovať. Postrek nie je vhodné vykonávať pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Duett Top.
múčnatka trávová 0,6 l/ha Proti listovým chorobám sa prípravok Duett Top aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 31 – 59 (fáza 1. kolienka až koniec metania). Pri silnom a opakovanom napadnutí je potrebné ošetrenie zopakovať. Postrek nie je vhodné vykonávať pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Duett Top.
septorióza 0,6 l/ha Proti listovým chorobám sa prípravok Duett Top aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 31 – 59 (fáza 1. kolienka až koniec metania). Pri silnom a opakovanom napadnutí je potrebné ošetrenie zopakovať. Postrek nie je vhodné vykonávať pri teplotách vyšších ako 22 °C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Duett Top.
septorióza pšenice 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2x počas vegetačnej sezóny
steblolam 0,6 l Proti steblolamu sa prípravok Duett Top aplikuje na začiatku steblovania (BBCH 27 – 32) alebo pri objavení sa 1. kolienka. Pri následnom napadnutí porastu chorobami je vhodné použiť napr. Tango Super alebo Capalo v doporučených dávkach (zvyčajne BBCH 39 – 49).
černe klasov 0,6 l Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). max 2x počas vegetačnej sezóny
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
hrdze 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
múčnatka trávová 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
septorióza pliev 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
septorióza pšenice 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
černe klasov 0,6 l Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61).Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia! Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.
Hore